מבנה עץ החזקות

בעלי המניותמספר וסוג מניותאחוז בזכויות הצבעה
מדינת ישראל(*)מניות הנהלה א`50%
איגוד המשפטניםמניות הנהלה ב`50%

החברה הינה “חברה ממשלתית” כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות התשל”ה – 1975, מכח אחזקת מדינת ישראל במניות החברה, ומכח מניית ההכרעה המוחזקת בידי מי שמכהן כשר העבודה.

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ