תחומי הפעילות

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע”מ ( להלן “החברה” או “החברה המנהלת”).

החברה מנהלת בנאמנות את קרן השתלמות למשפטנים (להלן “הקופה”).

החברה מנהלת את פעילות הקופה ללא מטרת רווח.

החברה המנהלת גובה דמי ניהול מעמיתי הקופה בהתאם להוצאותיה בפועל.
אין לחברה המנהלת תחום עיסוק אחר מעבר לאמור לעיל.

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ