משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר

משיכת כספים מחשבון עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

להלן כללי זכאות למשיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2017-9-8 “משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה”:

במקרים בהם לא מינה העמית המנוח מוטבים, באפשרות היורשים לפנות לחברה בבקשה למשיכת הכספים, מבלי להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה, בהתקיים התנאים הבאים:

1. יתרת הכספים בחשבון עמית שנפטר אינה עולה על 8,000 ₪ במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון (הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה לו ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום תחילתו של חוזר זה).

2. עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית.

3. המבקשים למשוך את הכספים חתמו על כתב שיפוי  יכלול את הפרטים הבאים:

     א. הצהרה כי המבקשים למשוך הם, ככל הידוע למבקשים, יורשים לפי דין של העמית.

ב. הצהרה של המבקשים לגבי החלק שלו הם זכאים מתוך הכספים.

ג. התחייבות לשיפוי החברה המנהלת במידה והיא תחויב לשלם לאחר את הכספים או את חלקם.

4. המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו או ילדו של העמית המנוח.

5. בהתאם לבדיקת החברה, לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר.

כיצד ניתן למשוך את הכספים בהליך זה?

1. יש למלא טופס בקשת משיכה

2. יש למלא כתב שיפוי

3. יש לצרף צילום תעודת זהות.

4. יש לצרף שיק מבוטל או אישור ניהול חשבון, בו מצוינים פרטי חשבון בנק אליו יועברו הכספים.

5. ניתן להעביר את המסמכים בדואר/ דוא”ל/ פקס (ראה בקישור צור קשר) לאחר שזוהה המבקש וחתם על המסמכים בפני עורך דין

למידע נוסף ניתן לפנות למשרדי הקרן:

בטלפון מס`: 073-2803401 או בכתובת מייל: mishpatanim@swerycpa.com

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ