קידוד קרן ההשתלמות

בהתאם לחוזר אגף שוק ההון , ביטוח וחיסכון מפורט מספר הקידוד של קרן השתלמות למשפטנים על גבי טפסים ומכתבים בנוגע לעמית בקרן.

למספר הקידוד בסופו יתווסף מספר העמית בקרן.

מס הקידוד של הקופה :

משפטנים כללי520028861-00000000000292-0292-000
משפטנים מנייתי520028861-00000000000292-1454-000
משפטנים ללא מניות520028861-00000000000292-1455-000
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ