טפסים

הנחיות למשיכת כספים :
עד 50 אלפי ש”ח
עמית המעוניין למשוך כספים מחשבונו בקופה יפנה לאחד מסניפי בנק הפועלים, ושם יבצע את הליך המשיכה, יש להצטייד בתעודת זהות. 
מעל 50 אלפי ש”ח
עמית המעוניין לבצע משיכה בחשבונו בקופה יפנה למשרדי הקרן בטלפון 073-2803401 או במייל: mishpatanim@swerycpa.com    

הצטרפות עמיתים לקרן השתלמות למשפטנים
על מנת להצטרף לקרן השתלמות יש להעביר את המסמכים הבאים לכתובת mishpatanim@swerycpa.com או לפקס 03-5750811: 
1.       טופס הצטרפות חתום. 
2.       צילום ת”ז. 
בנוסף, יש להגיש את טופס מינוי המוטבים באחת מהדרכים הבאות: 
1.       בכל אחד מסניפי בנק הפועלים 
2.       בדואר רשום למשרדי הקרן ברחוב ז`בוטינסקי 5 (בניין אבגד), רמת גן 5252006 – יש לצרף צילום ת.ז.