דוחות כספיים

דוחות כספיים חברה וקופה

שנהרבעון 1 רבעון 1רבעון 2רבעון 2רבעון 3רבעון 3דו”ח שנתידו”ח שנתי
2024קופהחברה מנהלת
2023קופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלת
2022קופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלת
2021קופהחברה מנהלת קופה חברה מנהלת קופה חברה מנהלת קופהחברה מנהלת
2020קופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלת
2019קופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלת
2018קופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלת
2017קופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלת
2016קופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלת
2015קופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלת
2014קופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלת
2013קופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלת
2012קופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלת
2011קופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלת
שנהרבעון 1רבעון 1רבעון 2רבעון 2רבעון 2רבעון 2רבעון 3רבעון 3רבעון 3רבעון 3רבעון 4רבעון 4
2010קופהחברה מנהלתקופהחברה מנהלתדו”ח דירקטוריון 06.2010סקירות רו”ח והצהרות מנהלים 06.2010קופהחברה מנהלתדו”ח דירקטוריון 09.2010סקירות רו”ח והצהרות מנהלים 09.2010קופהחברה מנהלת

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ